Joomla gallery by joomlashine.com

flash

พยากรณ์อากาศเพชรบุรี

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

ดาวน์โหลดแนะนำ


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศวันนี้

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย

Vision (วิสัยทัศน์)
หนองพลับเป็นตำบลน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นการบริหารงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

Mission (พันธกิจ)

พันธกิจที่ 1 จัดให้มีการ ปรับปรุง ซ่อมแซม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงสร้าง พื้นฐานแหล่งน้ำ สภาพแวดล้อมที่ดี มีมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาจัดให้มีระบบการศึกษา สาธารณสุขให้ทั่วถึงรวมถึงพัฒนาสิ่งแวดล้อมคนในชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและปลอดภัย
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมที่ปลอดภัยจากสารพิษและเน้นเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่น
พันธกิจที่ 5 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส


Aimed at developing (จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา)
1. ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และสภาพแวดล้อมที่ดี มีมาตรฐาน เพียงพอ ต่อความต้องการของประชาชน
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความมั่นคงปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ประชาชน มีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
4. มีศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
5. อบต. มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล


  


ลิขสิทธิ์ ? 2012 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับจังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-598178 โทรสาร 032-598167