Joomla gallery by joomlashine.com

flash

ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศเพชรบุรี

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศวันนี้

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย

  • Vision (วิสัยทัศน์)

หนองพลับเป็นตำบลน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นการบริหารงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 

  • Mission (พันธกิจ)

พันธกิจที่ 1

จัดให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำสภาพแวดล้อมที่ดี มีมาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

พันธกิจที่ 2

ส่งเสริมและพัฒนาจัดให้มีระบบการศึกษา สาธารณสุขให้ทั่วถึงรวมถึงพัฒนาสิ่งแวดล้อมคนในชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและปลอดภัย
 

พันธกิจที่ 3

ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมที่ปลอดภัยจากสารพิษและเน้นเศรษฐกิจพอเพียง
 

พันธกิจที่ 4

ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่น
 

พันธกิจที่ 5

พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส

 

  • Aimed at developing (จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา)

1.ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และสภาพแวดล้อมที่ดี มีมาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัย ในชีวิต และทรัพย์สิน

3.ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ที่เพียวพอต่อการดำรงชีวิต

4.มีศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนมธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

5.อบต.มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล

 

  • Strategy (ยุทธศาสตร์)

1.การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ สภาพแวดล้อมน่าอยู่

2.การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

3.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.การรักษา พัฒนาศิลปวัฒนธรรม

5.บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล                                                                                                                   

 


  


ลิขสิทธิ์ ? 2012 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับจังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-598178 โทรสาร 032-598167