โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแตงโมตำบลหนองพลับ

alt

ชื่อโครงการ 
โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแตงโมตำบลหนองพลับ

หลักการเหตุผล
        ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว 
การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง การประกอบอาชีพในปัจจุบันจึงไม่ได้มุ่งเน้น
เพียงรายได้หลักเพียงอย่างเดียว จึงต้องมีการสนับสนุนให้ประชาชนโดยทั่วไปมีอาชีพเสริม
เพิ่มพูนรายได้ ตลอดจนการพึ่งตนเองโดยใช้หลักการและปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 
ซึ่งต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพอากาศ และสภาพเศรษฐกิจ  
ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ก่อให้เกิดรายได้
และแก้ปัญหา การว่างงานของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ 
การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ และเป็นอีกวิธี
หนึ่งที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย มีการพึ่งพาอาศัย    
ซึ่งกันและกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในชุมชน ทั้งนี้ ชุมชนยังสามารถนำผลผลิตออกมา
จำหน่ายหรือแลกเปลี่ยน  เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในชุมชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถพึ่งตนเองได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างอาชีพ ให้มีรายได้เสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
การเกษตรที่มีอยู่ให้ได้รับการต่อยอดเพื่อความเจริญเติบโต สามารถสร้างผลผลิตที่
ได้รับการยอมรับ เป็นการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน ให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืนต่อไป
        ตำบลหนองพลับ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นตำบลที่มีการ
ปลูกแตงโมเป็นพืชเศรษฐกิจ  ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและ
ประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการส่งเสริมและต่อยอดเพิ่มคุณภาพผลผลิตการปลูกแตงโม 
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรส่งเสริมเศรษฐกิจและกระตุ้นการท่องเที่ยว 
เป็นไปตามนโยบายหลักของรัฐบาล ข้อ 4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและ
พัฒนานวัตกรรม การทำการเกษตรยุคใหม่ต้องใช้นวัตกรรมเข้ามาลดต้นทุนการผลิต
ส่งเสริมการใช้ผลผลิตทางการเกษตรในอุตสาหกรรม
พลังงานเพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดรวมถึงเร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

 วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแตงโมตำบลหนองพลับและพืชผลทาง
  การเกษตร
- เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน
- เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตร และผู้บริโภคมีสุขภาพและ
  คุณภาพชีวิตที่ดี
- เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีความรู้ในการบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจรและสร้างมูลค่าให้
  กับผลผลิตแตงโมและพืชผลทางการเกษตร
- เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการปลูกแตงโมและพืชผลทางการเกษตรที่ปลอดภัย
  จากสารเคมี และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
  ทำการเกษตรในพื้นที่ได้

วิธีการดำเนินงาน
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง กลุ่มเกษตรกร จำนวน 7 หมู่บ้าน
- จัดทำแผน เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร สื่อ ที่ใช้ในการอบรม
- ประชาสัมพันธ์โครงการ
- จัดอบรมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
- ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
- สรุปผลการดำเนินงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแตงโมตำบลหนองพลับและพืชผลทางการเกษตร
- สามารถเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน
- กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตร และผู้บริโภคมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
- เกษตรกรมีความรู้ในการบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจรและสร้างมูลค่าให้กับ
  ผลผลิตแตงโมและพืชผลทางการเกษตร
- เกษตรกรมีความรู้ในการปลูกแตงโมและพืชผลทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมี 
  และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เกษตรกรสามารถนำความรู้จากการอบรมมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำการเกษตร
  ในพื้นที่ได้
Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Koreanmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้93
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้56
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้197
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว467
mod_vvisit_counterเดือนนี้806
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2768
mod_vvisit_counterทั้งหมด63316

We have: 10 guests online
IP: 3.234.221.162
วันนี้: เม.ย. 13, 2021


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบต.หนองพลับ

 
ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนอพลับ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3259-8178 โทรสาร 0-3259-8167